• بازديدها: 424

Kermanshahan Historical Album

برای تألیف دانشنامه ی کرمانشاهان آرشیوی ارزشمند از نشریات و تصاویر و اسنادی تاریخی و دستنوشته های منحصر در تمام زمینه های اجتماعی، سیاسی، ایلی، اعتقادی و هنری مختص کرمانشاهان باتلاشی سی و اند ساله فراهم گردید که دانشنامه کرمانشاهان را مصور و مستند ساخت این آلبوم بینندگان را با گوشه ای از سیمای تاریخی آمده در بخش سیاسی مواجه می نماید.

 
Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album
 
Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album
 
Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album
 
Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album Kermanshahan Historical Album