• بازديدها: 201

گزیده هایی از سخنرانی در کنگره مشاهیر کرد


بخشی از سخنرانی آتشین و پر رمز و راز دایره المعارف زنده تاریخ و فلسفه د. محمد علی سلطانی در نخستین کنگره مشاهیر کرد

شیخ شهاب الدین سهره وردی (شیخ اشراق) و پدر فلسفه اسلامی کرد است و اگر کسی می خواهد سهره وردی را خوب بشناسد فقط باید به کردستان بیاید و رساله های مولانای شاره‌زوری را مطالعه کند.

سلطانی از دانشگاه کردستان درخواست می کند که با برگزاری کنگره ای عظیم سهره وردی کرد را به تمام دنیا بشناساند.

د. محمد علی سلطانی تاریخ نگار کرد به نقل از استاد دکتر شفیعی کدکنی:

"ویژگی مهم عرفان هنری کردن دین است" این طریقت های قادریه و نقشبندیه هستند که در خاستگاه اصلی خود یعنی کردستان دین را هنری کردند و امروز برای شناخت این دو طریقت عظیم تمام دنیا به کردستان رجوع می کنند.د. محمد علی سلطانی تاریخ نگار برجسته کرد در نخستین کنگره مشاهیر کرد در سنندج:

فلسفە سهرەوردی فلسفە کردی است و کردها تنها مردمان ایران زمین اند که صاحب حکمت و فلسفه هستند, بزرگترین نویسندە شرح حکمت سهرەوردی مولانای شارەزوری است.

روایت د. محمد علی سلطانی تاریخ نگار کرد از دیون سرزمین ایران به کردها و پاسداشت سرحدات ایران زمین توسط کردها