• بازديدها: 161

مجموعه مستندهای مشاهیر کرد


گفتگوی با دکترمحمد علی سلطانی

ازمشاهیرگوران بزرگ
برگزیده در کنگره مشاهیرکرد  

مجموعه مستندهای مشاهیر کرد