• بازديدها: 874

دکتر میرجلال الدین کزازی

 مرد  استاد  ،  در سخندانی
اهرمن خوی  بد  کُنش  برمد
سره مردا، کسی که از فَرَّش
خُرّما آنکه  گشت  زو  ستوار
آنکه  تاریخ  شهر  کرمانشاه
خواهم  او  را  ، ز درگه دادار
دانشی   یارنیک   (سلطانی)
زآن خجسته سرشت یزدانی
زنده   گردید  ،  فَرّ   ایرانی !
رسم      دیرینة     نیاکانی  !
ثبت  ازو  گشت ، با بسامانی
هر زمان شادی و تن  آسانی

(تهران، مرداد ماه 1368)