• بازديدها: 874

هوشنگ عقیقی (همایون) (1312-1376 ش)


به   احیاء   ادب   کوشید   بس   جانانه  سلطانی
به    کرمانشه    نهاد   آیین    استادانه   سلطانی
ادیب    و    شاعر   کُردی   غزل  فریاد  گوی  ما
شده   فاتح   چنین  زین  همت  مردانه سلطانی
به    شهر    ما    چو    مهر    تابناک  انجمن  آرا
درخشان   و   شریف   و  عالم و فرزانه سلطانی
سرود  آوازهایش بس  که  در  مضمون بود  زیبا
گل  و  شمع و شعور و آیت  و   افسانه  سلطانی
چنان  آراسته   کرده  ز گل ها   باغ  شعری   را
حدیقه   از  حدایق   بسته   و   پیمانه   سلطانی
قلم   در   راه  احیاء   تبار   مرز    و    بوم    من
زند   شمشیر  آسا  چابک   و   جانانه   سلطانی
بتارانیم     از   خاک   وطن     تازی   تباران   را
کشد  گر با (همایون) نعره ی  مستانه  سلطانی
برای    آفرین   و    حبذا   بر    پنجه    های   او
غزل  را  نازشصت  آورده ام  ، عیدانه  سلطانی