• بازديدها: 834

مجله آینده

آقای محمد علی سلطانی از فضلای ایراندوست پایه استواری برای نگارش جغرافیا و تاریخ کرمانشاهان برداشته و نخستین مجلد آن را به بهترین ترکیب و تدوین منتشر کرده است. در این مجلد که به تصویری از ساختمان عمادیه مُزّین است این مطالب مندرج است:

فصل اول: جغرافیای تاریخی – ناهمواریها – غارها – منابع آبهای زیرزمینی – رودخانه ها – جلگه و دشت و جنس خاک – بادها – حیوانات – منابع معدنی – جنگل – اوضاع اقتصادی و تجاری – باغداری و دامداری و مرغداری و زنبورداری و صید ماهی – صنایع ومعادن – راهها – اوضاع مرزی و حدود سرحدی کرمانشاهان – اوضاع نظامی

فصل دوم: صنایع دستی – حکاکی

فصل سوم: اخلاق و آداب و رسوم – عروسی – سوگواری – تکایا و حسینیه ها – بازیهای محلی – ترانه ها – ورزشهای باستانی و سنتی – پهلوانان – شکار – غذاهای محلی – خشکبار – پوشاک و زیورالات

فصل چهارم: زبان و گویش

فصل پنجم: تاریخچه فرهنگ و معارف

فصل ششم : تاریخچه مطبوعات در کرمانشاه

فصل هفتم: تاریخچه نمایش

فصل هشتم: موسیقی

فصل نهم: چاپ و کتاب و کتابخانه

فصل دهم: احوال و آثار نویسندگان و مترجمین و محققین

فصل یازدهم: تاریخچة انجمن های ادبی

فصل دوازدهم: نقاش و وصال و قطاع و صحاف

فصل سیزدهم: خوشنویسان – عکس و عکاسی

فصل چهاردهم: بهداشت و درمان

فصل پانزدهم: گمرک

فصل شانزدهم: ارتباط عمومی و حمل و نقل

فصل هفدهم: تاریخچه شهرداری (بلدیه)

هیچ یک از کتابهای شهرها تاکنون بدین تفصیل و دقت ونگارش نیافته است، جلد دوم 2 و 3 به ایلات و طوایف 4 و 5 و خاندانهای شهری و حکمرانان و وقایع داخلی و نهضت مشروطیت و جلد سوم 6 به ادیان و مذاهب و عرفا و خاندانهای مذهبی و فرق صوفیه اختصاص خواهد داشت.


«سال هفدهم، شماره های 9-12 آذر و اسفند 1370»