• بازديدها: 1 062

دکتر احمد توکلی

... چندی پیش که در مجلة نشر دانش درباره زحمت چند ساله ای که برای تهیه کتاب تاریخ و جغرافیای کرمانشاه کشیده اید، خواندم و بعد در مجلة آینده اظهارنظر با ارزش دوست ارجمندم آقای ایرج افشار را دیدم، شوق دیدن کتاب و آشنایی با نویسنده زحمت کش و فرزانه آن واداشت که از دوستان طرف مکاتبه نشانی جناب عالی و نسخه ای از کتاب را تقاضا کنم، یکی ازدوستان دانشمند آقای دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی استاد دانشگاه، کتاب را فوری فرستاد و از این که نتوانسته بود، نشانی را بدست بیاورد اظهار تاسف کرده وعده تحقیق بیشتر داده بود این بود که بدوست گرامی آقای چنگیز ارفع نوشتم....
 
کتاب دریافتی از آقای دکتر مهدوی روزها و شبها مشغولم کرد و به انصاف باید بگویم آنچه درباره زحمات جناب عالی و تعریف از شمول و جامعیت کتاب خوانده بودم همه را بجا و بحق دیدم، تصور نمی کنم هیچ یک از کتابهای که در سالهای اخیر درباره تاریخ و جغرافیا و مردمان شهرستانهای ایران تهیه و منتشر شده به کمال و جامعیت کتاب جناب عالی باشد،
 
دست مریزاد، .... که اثری جاودانی از نام خود بجا می گذارید.
 
 تاریخ ایران آنچه که امروز در دست است براساس مدارک رقبا و دشمنان تنظیم شده و متأسفانه در فرهنگ ما هیچ گاه توجه کافی به تاریخ که در واقع به منزله فقرات ملت است و هر ملتی با ستون قائم آن شناخته می شود، نشده است و از این جهت هر قدمی در توضیح و تشریح آن ما را به حقیقت وجودی ملت پرافتخار ایران نزدیکتر می کند.
 
آنچه دوست دانشمند قدیمم جناب آقای دکتر عبدالحسین نوایی به عنوان مقدمة کتاب مطرح کرده، گوشه ای از ابهام و تاریخ و گذشته ای را که امروز مورد مراجعه ما است، نشان می دهد.
 
امید است روزی همان توجهی که امروز به ادبیات و شعر می شود، از طرف عده ای به تاریخ هم بشود و این رشته علم اجتماع و فرهنگ ایران روشن گردد.
 
(امریکا ، فلوریدا، 14 دسامبر، 1992 = 23 آذر 1372)
 
.... جلد دوم تاریخ کرمانشاهان که نتیجه زحمات چندین ساله جناب عالی است، عیدی بزرگی بود که تصور آن را نمی کردم... در این دوره که عده ای همت کرده و تاریخ شهرها و استان های ایران را تهیه فرموده اند تصور نمی کنم هیچ یک به اندازه کرمانشاهی ها خوشبخت بوده اند که محققی با پشتکار و دقت جنابعالی با صرف وقت و بدون چشم داشت، کتابی عظیم فراهم کرده باشد.

تاکنون تحقیقی جامع و کامل از مناطق مختلف و دودمان ها و خاندانهایی که از هزاران سال پیش لااقل تا پیش از نفوذاستعماری غرب بر اساس برنامه مملکت داری هخامنشیان حافظ ایران بوده اند، از طرف هیچ کس تهیه نشده بود، زحمات جناب عالی ماجور است چه هر کس در پی این اقدامی بکند، از راهنمایی شما باید استفاده کند و پا جای پای شما بگذارد، رهبری این کار مال شما می ماند.
 
(امریکا، فلوریدا، 1994)